Ученик генерације

Сваке школске године, у складу са Статутом школе, одређује се ученик генерације.
 
 
Члан 238.
У Школи се на крају сваке наставне  године додељује посебна похвала "Ученик генерације".
Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији највише истакао у учењу и владању.

 
Члан 239.
Похвала "Ученик генерације" додељује се ученику добитнику дипломе "Вук Караџић" с највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељених према критеријумима утврђеним Статутом.
 
Члан 240.
Примерно владање кандидат за доделу похвале "Ученик генерације" мора имати и после закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели те похвале.
 
Члан 241.
Кандидату за ученика генерације припадају бодови на основу успеха на такмичењима из наставних предмета у организацији Министарства просвете или признатих од стране тог министарства.
1. За успех на школском такмичењу ученику припада:
 • за освојено прво место-3 бода;
 • за освојено друго место-2 бода;
 • за освојено треће место-1 бод.
2. За успех на општинском такмичењу ученику припада:
 • за освојено прво место-5 бодова;
 • за освојено друго место-4 бода;
 • за освојено треће место-3 бода.
3. За успех на градском такмичењу ученику припада:
 • за освојено прво место-10 бодова;
 • за освојено друго место-8 бодова;
 • за освојено треће место-6 бодова;
4. За успех на републичком такмичењу ученику припада:
 • за освојено прво место-20 бодова;
 • за освојено друго место-18 бодова;
 • за освојено треће место-15 бодова;
5. За успех на такмичењу вишег ранга ученику припада:
 • за освојено прво место-40 бодова;
 • за освојено друго место-30 бодова;
 • за освојено треће место-25 бодова;
 
Члан 242.
Одредбе претходног члана сходно се примењују и на ученике који су постигли успех на такмичењима, првенствима, изложбама, смотрама и сличним манифестацијама у области физичког васпитања, ликовне културе, музичке културе и техничког образовања.
 
Члан 243.
У случају да је резултат ученика постигнут у пару или тимским радом, односно екипно, ученицима који су учествовали у постизању резултата признаје се 1/3 од бодова утврђених у члану 241. Статута.
 
Члан 244.
Предлог за избор ученика генерације утврђује одељењски старешина ученика или надлежно одељењско веће најкасније на седници на којој се утврђује успех и владање ученика на крају наставне године.
Предлог се подноси у писменом облику и треба да буде образложен, уз навођење података о успеху и владању ученика.
 
Члан 245.
Предлог се подноси директору, одмах после седнице одељењског већа на којој су утврђени успех и владање ученика на крају наставне године.
По истицању рока за достављање иницијативе директор именује трочлану комисију, у чијем саставу су, поред њега, два наставника (један из старијих, а други из млађих разреда).
Задатак комисије је да провери податке о успеху и владању ученика, да на основу тако проверених података сваком кандидату утврди бодове по основу успеха на такмичењима и да на основу тако утврђених бодова сачини ранг листу и кандидата с највишим бројем бодова предложи наставничком већу за доделу похвале "Ученик генерације".
У случају да највећи број бодова имају два или више ученика, комисија ће наставничком већу предложити да се похвала "Ученик генерације" додели свим таквим ученицима.
У састав комисије не може ући наставник који предаје или је предавао неком од предложених кандидата, нити наставник код којег постоје разлози који доводе у сумњу његову непристрасност приликом бодовања.

 
Члан 246.
Наставничко веће доноси одлуку о додели похвале "Ученик генерације", као и о награди за изабраног ученика.
Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од укупног броја чланова и та одлука је коначна.

 
Члан 247.
Ученик генерације награђује се у скалду са могућностима Школе, донатора или спонзора.
Одлука о додели похвале "Ученик генерације" објављује се на огласној табли Школе, заједно са фотографијом ученика генерације и подацима о његовом животу и раду. Одлука остаје на огласној табли најмање 7 дана.


Школска 2012/2013.

Школска 2013/14.

 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај